symfony/symfony Security Advisories for v5.0.9 (2)