symfony/symfony Security Advisories for v3.4.28 (4)