symfony/symfony Security Advisories for v6.2.0 (4)