symfony/symfony Security Advisories for v6.0.13 (4)