symfony/symfony Security Advisories for v6.0.9 (4)