symfony/symfony Security Advisories for v2.3.36 (11)