symfony/symfony Security Advisories for v4.1.2 (18)