symfony/symfony Security Advisories for v2.4.8 (20)