symfony/symfony Security Advisories for v2.7.8 (20)