symfony/symfony Security Advisories for v4.0.2 (21)