symfony/symfony Security Advisories for v5.3.5 (6)