symfony/symfony Security Advisories for v4.0.11 (12)