symfony/symfony Security Advisories for v3.2.11 (25)