symfony/symfony Security Advisories for v2.8.10 (20)