symfony/symfony Security Advisories for v5.1.0-BETA1 (6)