symfony/symfony Security Advisories for v4.2.5 (10)