symfony/symfony Security Advisories for v5.4.11 (4)