symfony/symfony Security Advisories for v2.3.32 (10)