symfony/symfony Security Advisories for v2.6.1 (13)