symfony/symfony Security Advisories for v4.1.12 (9)