symfony/symfony Security Advisories for v2.8.42 (11)