symfony/symfony Security Advisories for v3.4.43 (1)