symfony/symfony Security Advisories for v2.5.9 (13)