symfony/symfony Security Advisories for 2.3.x-dev (9)