symfony/symfony Security Advisories for v6.3.0-RC2 (3)