symfony/symfony Security Advisories for v6.1.2 (4)