symfony/symfony Security Advisories for v6.3.0-RC1 (3)