symfony/symfony Security Advisories for v3.2.3 (21)