symfony/symfony Security Advisories for v4.0.10 (20)