symfony/symfony Security Advisories for v5.0.1 (9)