symfony/symfony Security Advisories for v2.3.13 (17)