symfony/symfony Security Advisories for v3.2.1 (20)