symfony/symfony Security Advisories for v4.0.9 (20)