symfony/symfony Security Advisories for v2.7.51 (5)