symfony/symfony Security Advisories for v4.3.5 (11)