symfony/symfony Security Advisories for v3.3.15 (21)