symfony/symfony Security Advisories for v6.3.3 (3)