symfony/symfony Security Advisories for v4.4.6 (8)