symfony/symfony Security Advisories for v5.4.0-BETA2 (4)