symfony/symfony Security Advisories for v3.4.17 (11)