symfony/symfony Security Advisories for v5.4.4 (4)