symfony/symfony Security Advisories for v6.2.10 (2)