symfony/symfony Security Advisories for v5.0.8 (2)