symfony/symfony Security Advisories for v2.8.4 (21)