symfony/symfony Security Advisories for v5.3.4 (6)