symfony/symfony Security Advisories for v2.4.6 (20)