symfony/symfony Security Advisories for v2.6.4 (13)