symfony/symfony Security Advisories for v5.2.0-RC1 (6)