symfony/symfony Security Advisories for v3.4.9 (20)