symfony/symfony Security Advisories for v2.7.37 (18)